LOADING

VOORBEELDVRAGEN FYSICA


De antwoordsleutel voor de vragenreeks vind je onderaan

VRAAG 1

Stacks Image 2055

Een ballonnetje wordt gedeeltelijk opgeblazen en verzwaard met een blokje metaal.

Het geheel wordt geplaatst in een maatbeker met een hoeveelheid water. De massa’s aan de ballon zijn precies zo gekozen dat het geheel zweeft in de vloeistof.

Alles wordt nu geplaatst onder de klok van een luchtpomp en de lucht wordt weggepompt.

Wat gebeurt er met de ballon?

A. Door het wegpompen van de lucht verdwijnt de luchtdruk op het vloeistofoppervlak maar dit heeft geen enkele invloed op de ballon en zijn positie in de maatbeker

B. Door het wegpompen van de lucht verdwijnt de luchtdruk op de vloeistof en vermindert de druk op de ballon waardoor hij gaat stijgen

C. Door het wegpompen van de lucht verdwijnt de luchtdruk op de vloeistof en vermindert de druk op de ballon maar vermits de totale massa en zwaartekracht niet veranderen, blijft de ballon op zelfde hoogte

D. Door het wegpompen van de lucht verdwijnt de luchtdruk op de vloeistof en neemt de dichtheid van de vloeistof af waardoor de ballon gaat zinken


VRAAG 2

Stacks Image 2060

Een airbag wordt opgeblazen door een chemische reactie die gestart wordt door een ontstekingssysteem.

Bij de chemische reactie ontstaat in korte tijd stikstofgas.
De airbag wordt daardoor opgeblazen tot een druk van 1,3.105 Pa en een volume van 30 liter.

De temperatuur van het stikstofgas bedraagt na het opblazen 15°C.
De massa van 1 mol stikstofgas is 28 g.
R = 8,31 J / K.mol


De hoeveelheid gas die nodig is om de ballon in deze toestand te brengen is:

A. 46 g
B. 46.10-3 g
C. 31 g
D. 1,6 g


VRAAG 3

Stacks Image 2069

 Een U-vormige buis bevat 3 niet-mengbare vloeistoffen A, B en C.

Uit de figuur kan je over de massadichtheid (md) van de vloeistoffen besluiten dat:

A. md A < md B < md C
B. md B < md A < md C
C. md A < md C < md B
D. md C < md A < md B


VRAAG 4

Stacks Image 1985

Een ideaal gas gaat over van toestand a naar toestand b en vervolgens naar toestand c. Deze toestandsveranderingen zijn op het diagram weergegeven.

De toestandsverandering van a naar b en van b naar c kunnen we omschrijven als:

A. eerst isochoor (volume blijft constant) en dan isobaar
B. eerst isotherm en dan isochoor
C. eerst isobaar en dan isochoor
D. eerst isotherm en dan isobaar


VRAAG 5

Simon en Eline bestellen beiden een cola. Simon voegt één blokje ijs toe aan zijn cola en Eline twee.

Stacks Image 1992

De hoeveelheid warmte die wordt opgenomen door het ijs als functie van T wordt het best weergegeven in figuur

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4


VRAAG 6

Op de grafiek is voor twee verschillende veren F weergegeven als functie van de elongatie:

Stacks Image 2006

Welke bewering is juist?

A. veer 1 heeft een kleinere veerconstante dan veer 2
B. veer 1 heeft een grotere veerconstante dan veer 2
C. veer 1 heeft dezelfde veerconstante als veer 2
D. uit de grafiek kan men niets besluiten


VRAAG 7

Stacks Image 2013

Een hijskraan heft een last van 1600 kg met constante snelheid omhoog. Er wordt in een halve minuut 200 kJ aan nuttige arbeid verricht.

Met welke snelheid wordt de last opgetild?

A. 4,2 m/s
B. 0,42 m/s
C. 25 m/s
D. 12,7 m/s


VRAAG 8

De cilinders A en B stellen twee toestanden van eenzelfde massa ideaal gas voor. De manometer boven op de cilinders duidt een grotere druk aan als de wijzer naar rechts draait.

Stacks Image 2021

Als je de figuren A en B bekijkt dan kan je voorspellen dat:

A. de temperatuur T1 > 0° C
B. de temperatuur T1 = 0° C
C. de temperatuur T1 < 0° C
D. de temperatuur niet te bepalen is door gebrek aan gegevens


VRAAG 9

Een beker met alcohol staat onder de klok van een vacuümpomp.

Stacks Image 2101

Als de lucht door middel van de pomp onder de klok wordt weggezogen, dan zal de vloeistof:

A. beginnen te koken terwijl haar temperatuur stijgt
B. beginnen te koken terwijl haar temperatuur daalt
C. beginnen te koken terwijl haar temperatuur constant blijft
D. nooit kunnen koken omdat er geen warmte wordt toegevoegd


VRAAG 10

Een blok glijdt over een horizontale tafel. Het tafelblad is heel glad, maar midden op de tafel is er een vlek die ruw aanvoelt. Het blok glijdt van de ene zijde tot de andere zijde.

Stacks Image 2032

De positie van het blok volgens de bewegingsrichting wordt weergegeven door grafiek:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Nieuws & media
Selectiecomité EOES Vl.

EOES Vl. is een initiatief van:

Contact

EOES
p.a. Victor Rasquin
Gulden-Vlieslaan 61/0501
8000 Brugge
E-mail: info@eoes.be
Mobiel: +32 472 319 417